Projektová činnost

  V rámci projektové činnosti pro stavebníka provádím:
 • projektovou dokumentaci od menších a jednodušších staveb až po stavby velké a složité.
 • architektonické studie, projekty pro umístění stavby, stavební povolení i pro realizaci stavby.
 • dokumentaci vypracuji společně se specialisty všech odborných profesí
 • inženýrskou činnost, tj. vyjádření všech dotčených osob a institucí, vydání rozhodnutí o umístění stavby,
  stavebního povolení a kolaudačního souhlasu
 • výkon autorského dozoru, technického dozoru investora
 • dohled nad dodržováním kvality a předepsaných technologických postupů
 • koordinaci všech stavebních dodávek


Činnost autorizovaného inspektora

Jmenování autorizovaným inspektorem ministrem pro místní rozvoj osvědčuje moje právní a odborné znalosti a zkušenosti potřebné pro výkon této funkce.
Funkce autorizovaného inspektora je pevně zakotvena ve stavebním zákoně.

  Inspektor je oprávněn zajistit:
 • ověřit dokumentaci a vypracovat certifikát k oznámení stavebního záměru na stavební úřad a tím zkrátit potřebný čas k zahájení stavby až o polovinu
 • povolit změnu stavby před dokončením, na projekty které před tím ověřil a vydal o tom certifikát
 • vydat certifikát o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby, na jehož základě může stavební úřad vydat kolaudační souhlas,
 • dohlížet na provádění stavby
 • provádět pro stavební úřady veškerou expertizní součinnost
 • provádět expertní a finanční dohled nad prováděním veškerých projektových a dodavatelských stavebních činností


Ing. Dalibor Kolesa 605 727 775, e-mail:dalibor.kolesa@volny.cz